Tennisclub Witmarsum – op naar de toekomst!

Het is gelukt! Nadat jaren geleden al de eerste gesprekken gevoerd zijn met de gemeente over de privatisering is er veel gepraat, gedroomd, zijn er beleidsstukken en brieven geschreven, subsidieaanvragen ingediend en toegekend en hebben vrijwilligers vele uren klussend doorgebracht. Maar het resultaat mag er zijn!

Met ingang van maandag 27 december 2021 zijn onze nieuwe tennisbanen beschikbaar en kunnen we sporten op onze eigen ProVision banen.

Van belang voor onze toekomst

Ondanks de demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing waar we ook in Witmarsum mee te maken hebben, zijn we als vereniging de afgelopen jaren in staat geweest het ledenaantal stabiel te houden. Sterker nog, we zien groei. Het afgelopen jaar hebben we door de komst van corona nieuwe leden mogen verwelkomen, zowel jeugdleden als senioren. Tennis is gelukkig een coronaveilige sport die gespeeld kan worden door zowel jong als oud. Hierop willen we verder bouwen, we willen een vereniging zijn en blijven waar jong en oud veilig en gezond met elkaar kunnen sporten en waar leden en niet-leden elkaar kunnen ontmoeten.

Om die plek te kunnen bieden voor Witmarsum en de omliggende dorpen was het nodig om te investeren in de toekomst, in onze tennisbanen.  De capaciteit van 2 banen was voldoende. De ondergrond was echter aan vervanging toe. Door te kiezen voor een kunststof ondergrond zijn de banen het hele jaar te gebruiken. Dit in tegenstelling tot de gravelbanen waar in de winter niet op gespeeld kan worden. Hiervoor hebben we een (financieel) plan gemaakt waarbij we 2 zaken van groot belang achtten. Zelfredzaamheid , daar waar mogelijk hebben we de capaciteit van vrijwilligers ingezet. En duurzaamheid, we willen zo duurzaam mogelijk acteren door hergebruik van materiaal en grond, ledverlichting, waterbesparing (er hoeft niet meer gesproeid te worden) enz. Met de hulp van vrijwilligers en fondsen hebben we deze plannen kunnen realiseren.

Dankbaar voor ondersteuning

We zijn blij, dankbaar en trots!! Want het realiseren van onze plannen was niet mogelijk zonder financiële steun en hulp van onze leden en van de subsidieverstrekkers. Met de bijdragen van de onderstaande fondsen kunnen wij ‘Samen naar de toekomst’. We kunnen transformeren naar een breed inzetbaar energiezuinig park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en vitaal kunnen blijven.

Onze dank gaat dan ook uit naar de volgende fondsen die ons hielpen om dit te realiseren:

  • Iepen Mienskipsfûns provincie Fryslân
  • Fonds Bolsward Dronrijp
  • Stichting tot Nut
  • Windpark A7 BV
  • Kernenfonds Gemeente Sudwest-Fryslan
  • Stichting Juckema-Sideriusfonds
  • Coöperatiefonds Rabobank Noord west Friesland
  • Camping Mounewetter
  • Stichting Herbert Duintjer Fonds

Hoe verder?

Een vereniging of een tennispark is nooit ‘af’, we blijven met elkaar werken aan het duurzaam verbeteren van het tennispark en aan het creëren van een sportieve -tennis-omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

Maar op dit moment genieten we vooral enorm van de eerste stappen die we hebben gezet op de nieuwe banen. Een prachtig resultaat waar door velen hard aan is gewerkt. En we nodigen iedereen uit om ook stappen te zetten op onze nieuwe tennisbanen. Voor wie nog nooit getennist heeft, je bent van harte welkom om het te komen proberen, voor onze bekenden, we hopen dat jullie met heel veel plezier blijven tennissen en dat we jullie vaak op de baan ontmoeten!.

Het bestuur van TCW

Jacqueline, Aimée, Piet, Fenneke en Willemien